ستاد مبارزه با قاچاق درباره دستگاه‌ های استخراج دستورالعمل خود را منتشر کرد

0

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی اجرایی، دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتالی که به‌صورت غیرقانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی به کشور شده‌اند را تعیین‌تکلیف کرد. در ادامه همراه با مجله ارز دیجیتال باشید.

به نقل از کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر، ستاد مبارزه با قاچاق، دستورالعملی مبنی بر تعیین‌تکلیف تجهیزات استخراج ارزهای دیجیتال موجود در کشور منتشر کرده است. در این دستورالعمل وظایف محول‌شده به نهادهای نظارتی و اجرایی مختلف مشخص شده است.

در بخشی از دستورالعمل مذکور، از افرادی که دستگاه‌های آنها توقیف شده است، خواسته شده که در ضرب‌الاجل تعیین‌شده، نسبت به پیگیری دستگاه‌های توقیف‌شده خود اقدام کنند.

در بخشی دیگری این دستور‌العمل از دارندگان دستگاه‌ها خواسته شده است که با ثبت نام در سامانه‌ای ویژه، نسبت به ارائه اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به دستگاه‌ها اقدام کنند. در ادامه می‌توانید متن آن را بخوانید :

بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی موضوع مواد ۴ و ۵ تصویب نامه شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ
۱۵ / ۴ / ۹۹ هیأت محترم وزیران
(خوداظهاری دارندگان دستگاههای رمز ارز قاچاق)

مقدمه:

در راستای اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵ / ۴ / ۹۹ در خصوص تعیین تکلیف دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح ذیل تدوین و ابلاغ میشود.

هدف:

تعیین تکلیف، سامان دهی شفاف سازی فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده است.

دامنه شمول:

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حوزه ستادی وزارت صمت، معدن و تجارت و سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح تقسیم وظایفی که در بندهای این دستورالعمل اجرایی ذکر شده است و صرفا شامل دستگاههای استخراج رمز ارزی است، که تا تاریخ مهلت ثبت نام در سامانه، بدون طی تشریفات قانونی به داخل کشور انجام شده است.

الف – تعاریف:

ماده ۱ – در این دستورالعمل اصطلاحات و واژههای اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوطه به کار می رود:
الف) مصوبه: مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۹۲۲۸ / ت ۵۷۳۷۳ ه مورخ ۱۵ / ۴ / ۹۹
ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ت) سازمان: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها
ث) گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران
ج) رمز ارز: فرآورده پردازشی رمز نگاری شده
چ) تعزیرات: سازمان تعزیزات حکومتی
ح)دستگاه (ماینر): دستگاهی که با اتصال به شبکه از طریق الگوریتمهای ریاضی کشف رمز ارز (ماینینگ) را انجام
میدهد.
خ) واحد استخراج کننده رمز ارز: مکانی است که در آن با کمک دستگاههای استخراج و تأسیسات لازم، رمز ارز استخراج
می شود.
د) جواز تأسیس: مجوزی است که براساس درخواست متقاضی و پرسش نامه تکمیل شده توسط وی و پس از تایید
سازمان صادر میشود و بیان گر پیش بینی ظرفیت استخراج برای محصول رمز ارز است.
ذ) پروانه بهره برداری: مجوزی است که بیان گر ظرفیت و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز در مکانی معین است.
ر) سامانه: سامانه بهین یاب
ز) گواهی: سند صادره از وزارت صمت مبنی بر طی فرآیند اظهار و وصول حقوق و عوارض دولتی موضوع مصوبه

ب – شرح وظایف و مسئولیت ها:

ماده ۲ – مسئولیت تعیین سامانه به منظور خود اظهاری دارندگان دستگاهها و صدور جواز تأسیس/ پروانه بهره برداری موضوع این دستورالعمل و نیز همکاری و مشارکت با سایر دستگاههای مرتبط در خصوص نظارتهای لازم بر اجرای مقررات مصوبه و این دستورالعمل به عهده وزارت و رؤسای سازمانها میباشد. سیاست گذاری، تعیین راهکارها و رفع ابهامات احتمالی و نیز مشارکت در این زمینه با سایر دستگاههای مرتبط در خصوص نحوه نظارت بر موضوع این دستورالعمل، برعهده ستاد است.

پ – ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:

ماده ۳ – امکان ثبت نام در سامانه و دریافت رمز ورود جهت احراز هویت دارندگان و مشخصات دستگاهها توسط وزارت فراهم خواهد شد.

ماده ۴ – دارندگان دستگاهها مکلفند نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد، نوع، مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاهها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) که در اختیار دارند در سامانه اقدام نموده و استفاده از دستگاهها را مطابق قانون مربوطه و صرفاً در محلهای مجاز در سامانه قبول و تعهد نمایند.

ماده ۵ – با عنایت به بند ۱ مصوبه، مدت زمان خود اظهاری دستگاهها برای دارندگان آنها صرفاً یک ماه پس از اعلام وزارت است.

ماده ۶ – وزارت موظف است فهرست دستگاههای اعلام شده جهت تعیین ارزش و حقوق و عوارض دولتی را معین نموده و به گمرک اعلام نماید.

ماده ۷ – گمرک موظف است حداکثر ظرف یک ماه ارزش و حقوق و عوارض دولتی دستگاهها را معین نموده و به وزارت اعلام نماید. مجموع ارزش و حقوق و عوارض دولتی اعلامی توسط گمرک نباید کمتر از ارزش تمام شده قانونی باشد.

ماده ۸ – وزارت مکلف به تجهیز سامانه به درگاه پرداخت الکترونیکی متصل به حساب خزانه به منظور فراهم آمدن امکان پرداخت بر خط حقوق و عوارض دولتی اعلام شده توسط متقاضیان است.

ماده ۹ – پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی، گواهی با شماره شناسه معین و یکتا در سامانه ارائه میشود و در اختیار دارنده دستگاهها قرار میگیرد. این شماره شناسه حسب درخواست نهادهای نظارتی، قابلیت استعلام دارد.

تبصره: گواهی صادره توسط وزارت صمت شامل مشخصات فنی، مدل و شماره سریال دستگاهها (در صورت وجود و قابلیت احراز شماره سریال) خواهد بود.

ماده ۱۰ – استفاده و بکارگیری دستگاهها شامل موارد زیر است:
الف) اخذ جواز تأسیس و به کارگیری دستگاهها در محل دارای مجوز دارنده دستگاه
ب) واگذاری دستگاهها به اشخاص دارای مجوز
پ) خروج دستگاه از سرزمین اصلی یا صادرات آنها

ماده ۱۱ – در خصوص بند (ب) ماده ۱۰ برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به خرید یا فروش دستگاهها یا مشارکت در تولید اقدام و در تغییر ظرفیت مینمایند، با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ مورخ ۱۷ / ۶ / ۹۶ پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی میشود و عبارت “این پروانه جایگزین پروانه بهره برداری شماره …….. مورخ ……… گردیده است.” در پروانه بهره برداری جدید درج خواهد شد.

ماده ۱۲ – نگهداری از دستگاهها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

ماده ۱۳ – در صورت اعلام استانداردهای لازم برای بکارگیری دستگاهها توسط سازمان ملی استاندارد، وزارت مکلف است از بکارگیری دستگاههای فاقد استاندارد در مراکز جلوگیری نماید. بدیهی است این بند در ابتدای ثبت نام بایستی در زمان اخذ تعهد در سامانه به اطلاع دارنده دستگاه برسد.

ماده ۱۴ – مرکز تحویل گیرنده مجاز موظف است رسید واگذاری دستگاهها را در سامانه بارگذاری نموده و نسبت به اصلاح مجوز خود اقدام نماید.

ماده ۱۵ – سازمان موظف است نحوه بکارگیری دستگاهها را پس از بازدید از واحد دارای مجوز و صحه گذاری وجود دستگاهها در سامانه تایید نموده و نسبت به اصلاح اطلاعات بنگاه در درگاه اطلاعاتی اقدام نماید.

ماده ۱۶ – دارنده دستگاه موظف است در صورت صادرات دستگاه، سند مربوطه را در سامانه بارگذاری نماید.

ت- نحوه تعیین تکلیف پرونده های متشکله به اتهام قاچاق:

ماده ۱۷ – پس از آغاز به کار رسمی سامانه، متهمینی که پرونده اتهامی آنها در مرحله بدوی یا تجدید نظر توسط مراجع صالح در حال رسیدگی است، ظرف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل می توانند نسبت به طی مراحل اظهار دستگاه مطابق ترتیبات مقرر در مصوبه و این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده ۱۸ – چناچه متهم یا نماینده قانونی وی برای انجام فرآیند اظهار نیازمند مشاهده عین کالا باشد، میتواند با اخذ مجوز از مراجع رسیدگی، نسبت به مراجعه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مشاهده عین کالا بر اساس مشخصات قبض انبار اقدام نمایند.

تبصره: در مواردی که دستگاههای توقیفی به هر دلیل در اختیار دستگاه کاشف است نیز متهم یا نماینده قانونی وی میتواند نسبت به بازدید از کالا با اخذ مجوز قبلی از شعبه رسیدگی، مبادرت نموده و دستگاههای کاشف مکلف به همکاری لازم میباشند.

ماده ۱۹ – وزارت صمت نسبت به برقراری امکان ارسال سیستماتیک گواهی اظهار به سازمان تعزیرات حکومتی همکاری لازم را به عمل می آورد.

ماده ۲۰ – در صورت انطباق گواهی با محتویات پرونده، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور رأی متقاضی مینماید.

ماده ۲۱ – در خصوص پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول جریمههای نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام ننماید حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱ : دستگاههای ضبط شده به موجب حکم قطعی قابل استرداد نخواهد بود؛ اعم از اینکه جرایم نقدی به صورت کامل وصول شده یا نشده باشد.

تبصره ۲ : پس از دریافت گواهی، شعبه اجرای احکام نسبت به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده رأی جهت اتخاذ تصمیم اقدام مینماید.

ماده ۲۲ – پروندههای محکومیت یافته قطعی که منجر به اجرای کامل رأی گردیده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نخواهد بود. سابقه محکومیت موضوع این پروندهها در سوابق کیفری متهم لحاظ نمیشود.

ماده ۲۳ – در مورد پروندههایی که بخشی از رأی اجرا و بخشی از آن اجرا نشده است، پس از طی فرآیند اظهار و اخذ گواهی توسط محکوم علیه، بخش اجرا نشده حکم توسط شعبه صادر کننده رأی موقوف الاجرا و قرار مقتضی صادر میگردد.

ماده ۲۴ – در مواردی که محکوم علیه در حال سپری نمودن حبس بدل از جزای نقدی است میتواند با موافقت شعبه اجرای احکام نسبت به معرفی نماینده جهت طی مراحل اظهار اقدام نماید. وزارت صمت مکلف به پذیرش نماینده مورد تایید شعبه اجرای احکام جهت انجام مراحل اظهار است.

ماده ۲۵ – واگذاری یا فروش داخلی دستگاهها توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرط داشتن استانداردهای اعلامی لازم توسط سازمان ملی استاندارد، صرفاً به اشخاص دارای مجوز از وزارت صمت مجاز است.

ماده ۲۶ – صدور گواهی، به منزله مجوز بهره برداری از دستگاه نبوده و هرگونه بهره برداری منوط به رعایت ترتیبات مقرر مصوبه و این دستور العمل است.

ماده ۲۷ – این دستورالعمل در قالب ۲۷ ماده و ۴ تبصره، در اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در تاریخ ……… به تایید و امضاء ریاست جمهور رسید.

به نظر شما چقدر این موضوع میتواند در جلوگیری از قاچاق دستگاه های ماینر موثر باشد؟ نظر خود را با مجله ارز دیجیتال درمیان بگذارید.

پیشنهاد سردبیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.